Tietosuojaseloste kiinteistöhallinnon rekisteristä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
6.6.2023

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Leppävirran seurakunta
Savonkatu 21
79100 Leppävirta

Yhteyshenkilö:
Tiina Pehkonen
talouspäällikkö
Leppävirran seurakunta
Savonkatu 21
79100 Leppävirta
puh. 040 0947599

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Leppävirran seurakunnan kiinteistöhallinnon toimintojen mahdollistamiseen sekä kiinteistöihin liittyvien asiakassuhteiden ja turvallisuusasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot.

Kiinteistöjen kunnossapitoon, korjaamiseen ja rakentamiseen liittyvät yritysten antamat tarjous- ja urakointitiedot.

Rakennusten pelastussuunnitelmissa olevat vastuuhenkilöiden henkilötiedot.

Kulun- ja kameravalvonnassa syntyvät henkilötiedot, valvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennalta ehkäistä- ja auttaa selvittämään jo tapahtuneita rikoksia.

3. Minkä takia seura saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittely perustuu seurakunnan lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseen tai sopimussuhteeseen.

Kulun- ja kameravalvonnan osalta oikeusperusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f)

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?

Vuokralaiset: etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, arvo tai ammatti.
Muiden kuin yksityishenkilö osalta organisaatiota edustavan yhteyshenkilön etu- ja sukunimet, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite. 
Valvonnan osalta rekisteri muodostuu valvontakameroiden kuvatallenteista, sekä sähköisten lukkojen kirjaustiedoista. 

  • Kameroiden osalta henkilön kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.
  • Kulunvalvonnan osalta kirjataan kulkuaika sekä avaimen tunnisteen numero.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Kulunvalvonnan osalta järjestelmän rekisteröimä lukkojen kulkuaineisto.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään seurakunnan arkistonmuodostussäännössä määriteltyjen aikojen mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti. 

Valvontakameramateriaalin säilytysaika on yksi viikko, jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitus säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseen saakka.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

Kameravalvonnan rekisterin tietoja luovutetaan poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka laissa säädetyssä tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojan toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että sinulle rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä. 
Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Leppävirran seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Leppävirran seurakunta, Savonkatu 21, 79100 Leppävirta

Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi
puh. 029 566 6700

Seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.iita@evl.fi